Tübider

TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği 1999 yılında bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmalar tarafından bir sektör meslek örgütü olarak kurulmuştur.

Derneğin Amacı

Kuruluşundan bu yana bilişim sektörünün mesleki standartlarının geliştirilmesi, sektör içi eğitimler, bilişim sektörünün hizmet sunumunun kalitesinin yükseltilmesi konularının yanında sektörün ticari,yasal ve mali sorunlarına çözümler geliştirilmesi konularında faaliyet yürütmektedir.

Merkezi ve Faaliyetleri

TÜBİDER’in merkezi İstanbul’dadır. TÜBİDER üyeleri Türkiye’nin 25 ilinde faaliyet göstermekte, bilişim ürün ve hizmetlerini kullanıcılara sunmaktadır. TÜBİDER 22 üye ile başladığı sektörel yolculuğuna bu gün 655 kayıtlı üyesi ile devam etmektedir.

TÜBİDER, bu günkü üye yapısı ile bilişim sektörünün % 90-95 arasındaki kesimi temsil etmekte, TÜBİDER üyeleri bilişim pazarına sunulan ürün ve hizmetlerin en az % 95 ini üretmekte ve satmaktadır. Bilişim sektöründe yazılım veya donanım çözümleri üreten, marka olmuş -yerli veya yabancı- tüm firmalar TÜBİDER üyeleri arasında yer almaktadır.

Faaliyetleri

TÜBİDER’in mesleki standartların oluşması için yaptığı en önemli faaliyetlerden biri eğitim faaliyetleridir. Bu güne kadar çeşitli segmentlerde teknik ve sektörel eğitimler verilmiştir. Teknik eğitimler dernek merkezinde konumlandırılan eğitim salonunda, şubelerde ve anadolunun önemli illerinde düzenlenmiştir.

TÜBİDER sunucu sistemleri, ağ teknolojileri, donanım, PC ve çevre birimlerinin montaj ve tamiri,  yazılım dilleri konularında onlarca eğitim düzenlemiştir. Ayrıca IBM ve Ahi Evran Meslek Lisesi ile birlikte meslek liselerinde bilgi teknolojileri konusunda eğitim veren öğretmenlerin Linux işletim sistemi konusunda eğitilmesi amacı ile formatör öğretmenler eğitilmiştir.  Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı onaylı, sertifikalı bilgisayar teknisyenlerinin yetiştirilmesi amacı ile Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Halen faal olarak Çizgi TAGEM ile birlikte CompTIA eğitimleri ve bağımsız olarak Linux Sistem Yöneticisi Eğitimi, PHP-MySql ille web programlama, Sanallaştırma eğitimlerini devam ettirmektedir. Özellikle TÜBİDER’in Linux Sistem Yöneticisi eğitimi sektörde marka olmuş bir eğitimdir.

Tüm bu teknik eğitimlerin dışında değişen pazar koşullarına sektörün bayi kanalını temsil eden firmalarının uyumun sağlanması amacıyla katma değerli hizmet üretimi konusunda eğitimler düzenlenmiştir. Bu eğitimler 2007 ve 2008 yıllarında Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Konya, Bursa, Antalya ve Samsun illerinde iki etap halinde  düzenlenmiştir. Yine bu konuda diğer bir bilişim STK’sı olan TÜBİSAD ile birlikte 2008 yılında KanalVizyon konferansını düzenlemiş 2009 yılında ise toplantıları Anadolu’nun çeşitli illerine taşımıştır.

TÜBİDER sektörel ve mesleki standartların oluşturulması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi ve tüketicinin korunması amacıyla 2007 yılında üye bilişim firmalarının elektronik ve bilgisayar mühendislerinden oluşturduğu Piyasa Gözetim komisyonunu faaliyete sokmuştur. Bu komisyon bilişim piyasasına arz edilen ürün ve hizmetlerin etiket ve standartlarını inceleyerek haksız rekabet yaratan, tüketiciyi aldatmaya yönelik girişimleri yasal yoldan önlenmesi amaçlamaktadır. Bu konuda sektörde yaygın olan şikayetler incelenmiş ve UPS, webcam, power supply, bluetooth, memory ürünlerinde etiket standartlarını oluşturmayı başarmıştır. Bu çalışmalarının sonucunda TÜBİDER gümrükler ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem heyetleri tarafından resmi olarak görüş sorulan bir kurum haline gelmiş, ayrıca uluslar arası geçerliliği olan ‘Uluslar arası Piyasa Gözetim Şirketi Setifikası’ na sahip olmuştur.

TÜBİDER’in Hedefleri ve Faaliyetleri:

 • Ülkemizdeki tüm gerçek ve tüzel kişilerin, bilişim teknolojilerini verimli bir şekilde kullanmalarını sağlamak. Halkın bilişim yönünde bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kamuya açık eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmak.
 • Dernek amacına uygun olan tüm bilişim firmalarını derneğimiz çatısı altında toplamak
 • Bilişim firmalarının belirli standartlarda çalışmalarını sağlamak, böylece firmalar arası haksız rekabete yol açan unsurları ortadan kaldırılmak ve meslek etik kurallarını oluşturmak.
 • Sektörün ihtiyaç duyduğu yasal düzenlemelerin yapılması için, sektör içi, sektör dışı dernek ve kuruluşlar ile ortak faaliyetlerde bulunmak
 • Bilişim sektörü çalışanlarının mesleki gelişmelerine yönelik eğitim çalışmaları yapmak.
 • Üyelerimizin sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla gerekli tesislerin kiralanması ve/veya satın alınması için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Bilişim sektörüne nitelikli eleman yetiştirmek ve bilişim teknolojilerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere eğitim kurumları ile ortak faaliyetlerde bulunmak.
 • Dernek amaçlarına uygun olarak süreli ve süresiz sektörsel yayınlar çıkarmak.
 • Dernekler Yasası’na uygun olarak uluslararası meslek kuruşları ile ilişkiler sağlamak, dernek üyelerini temsil etmek.
 • Üyelerimizin sosyal, sağlık, kültürel ve sportif ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyetlerde bulunmak. Bu amaçla gerekli tesislerin kiralamak ve/veya satın almak. lokal açmak
 • Mesleğin gerektirdiği hak ve çıkarların korunması ve  geliştirilmesi için yasama ve yürütme organlarıyla, resmi ve özel kurumlar ve kuruluşlar karşısında üyelerini temsil etmek.
 • Bilişim sektörü firmalarının yasalar ve uluslararası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını  korumak ve geliştirmek için çalışma yürütmek.
 • Bilişim sektörü ile ilgili ödüller oluşturmak.
 • Sektör için gerekli standartları tespit etmek, yerleşmesi ve gerçekleşmesi için çalışma yapmak. Bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak
 • Bilişim ürün ve hizmetlerini ile ilgili olarak bayi kanal yapısının korunması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için çalışmalar yapmak
 • Bilişim sektörünün öncelikli sektör olarak tanınmasını ve kamu yönetimince desteklenmesini sağlamak.

TÜBİDER’e Kimler Üye Olabilir?

Sözlü ve yazılı biçimde başvurarak dernek amacını benimsediğini belirten ve belli bir aidatı yükümlenen, fiil ehliyetine sahip gerçek veya tüzel kişiler tüzüğün ikinci maddesinde belirtilen bilişim sektöründe faaliyet gösteren bilgisayar firmasının sahibi , ortağı yada temsilcisi olmak kaydıyla derneğe üye olabilirler.

Dernek Organları

Genel Kurul.

 • Tüm dernek üyelerinin katılımıyla yapılır. TÜBİDER’ de genel kurullarla katılım tüm üyelerin sahip olduğu bir haktır. Üyeleri genel kurulda temsil etmeleri için delegeler seçilmez. Üyeler kendilerini bizzat temsil ederler.

Dernek Meclisi:

 • Genel Yönetim Kurulu ve Şube Yönetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile merkez ve şube disiplin ve denetim kurullarının asil ve yedek üyelerinin katılımıyla oluşur. Dernek meclisi toplantıları katılmak isteyen dernek üyelerinin katılımına açık yapılır. Dernek Meclisi, en geç 3(üç) ayda bir toplanır. Genel Yönetim Kurulunun ve başkanın çağrısı yada üyelerin beşte birinin isteği üzerine olağanüstü toplanır. Toplantı gündemi, yönetim kurulu,  ve şube yönetimlerinin önerileri doğrultusunda Genel Yönetim kurulu tarafından belirlenir. Toplantı, katılanlar tarafından seçilen divan başkanı tarafından yönetilir. Toplantıda, dönem içindeki çalışmalar değerlendirilir, gelecekte yapılması gereken işler saptanır. Kararlarını oy çokluğu ile alır. Fesih ve tüzük değişikliği dışındaki konularda alacağı kararlar genel yönetim kurulu tarafından öncelikle yerine getirilir. Dernek meclisi toplantılarına iki yıl içinde  üç kez katılmayanların dernek meclis üyeliği kendiliğinden düşer.

Genel Yönetim Kurulu:

 • 15(on beş) asil ve 15(on beş) yedek üyeden oluşur. Seçimler gizli oy ile yapılır. Derneği temsil yetkisi Genel Yönetim Kuruluna aittir. Dernek defterlerini usulüne uygun olarak tutmak, derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Merkez Genel Kurulunun onayına sunmak, tüzüksel amaçlara uygun olarak faaliyet göstermek, Merkez Genel Kurulunun kararlarını uygulamak Genel Yönetim Kurulu’nun görevidir.
 • Genel Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Genel Yönetim Kurulu Başkanı, en az iki Genel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, bir Genel Yönetim Kurulu Sekreteri ve  bir Genel Yönetim Kurulu Saymanı seçer.
 • Aynı kişi üç dönem artarda yönetim kurulu başkanı olamaz.
 • Genel Yönetim Kurulu en geç 30(otuz) günde bir  toplanır. Genel Yönetim Kurulu üyesi beş kişinin yazılı istekleri üzerine her zaman toplanır.
 • Genel Yönetim Kurulu toplantısına haklı ve yazılı  bir mazereti olmaksızın üst üste üç kez veya bir yıl içinde beş kez katılmayan kurul üyelerinin genel yönetim kurul üyelikleri kendiliğinden düşer. Yerine yedek üyeler sırasıyla çağırılır.
 • Genel Yönetim Kurulunda çoğunlukla karar alınır. Genel Yönetim Kurulu’nda oylamalar açık olarak yapılır. Eşitlik halinde başkanın bulunduğu tarafın oyu ile karar alınır
 • Genel Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar nedeniyle yedeklerin de çağrılmasından sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, Merkez Genel Kurulu, mevcut Genel Yönetim Kurulu üyeleri yada Denetim Kurulu tarafından  30 gün içinde toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması durumunda, dernek üyelerinden birinin başvurusu üzerine, mahallin sulh hukuk hakimi, dernek üyeleri arasından üç kişiyi, bir ay içinde genel kurulu toplamakla görevlendirir.

Merkez Denetleme Kurulu

 • Genel Kurulu tarafından seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Merkez Denetim Kurulu, derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği  belirtilen çalışma konularında faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını bir yılı gedmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Merkez Disiplin Kurulu

 • Merkez Genel Kurulu tarafından asli üyeler içinden seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. İlk toplantısında kendi çalışma şeklini tespit eder. genel disiplin kurulu gerektikçe toplanıp Genel Yönetim Kurulu’nca sunulan konularda karar verir. Merkez disiplin kurulu ayrıca şube disiplin kurulu kararına yapılmış itirazları da görüşerek karara bağlar.
 • Merkez Disiplin kurulunun görevleri: Meslek onuruna, tüzüğe, derneğin ilke ve amaçlarına aykırı davranışlarda bulundukları, üyeler arasında dayanışmaya zarar verdikleri, derneğin saygınlığını zedeledikleri öne sürülen üyelerle ilgili soruşturma yapmak; savunmalarını alarak, gerekiyorsa cezalandırmak.
 • Merkez disiplin kurulu,  ayrıca en az 10 üyenin imzasını taşıyan başvuruyu gündeme alıp karara bağlar.

Hakem Heyeti:

 • Dernek üyeleri arasında çıkan yada sektörden müracaat eden firmalar arasındaki itilaflar nedeniyle hakem tayini ve hakem kurulu oluşturulur. ilgili tarafların kabul etmesi ile TÜBİDER tarafından ilan edilen hakem kurulu çıkan itilafları görüşerek karara bağlar.
Sidebar